О Одјељењу

Одјељење за просторно планирање и имовинскоправне послове је орган управе Владе Брчко дистрикта БиХ чији је основни задатак планирање просторног развоја и насеља Брчко дистрикта БиХ. Основни циљ је да се, кроз спровођење планских документа, обезбиједи функционална и рационална организација расположивог простора, заједничких добара, природних ресурса, заштита и унапређење животне средине, као и усклађивање интереса свих корисника простора.

Основне надлежности Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове су:

  • просторно и урбанистичко планирање,
  • издавање локационих услова (урбанистичких сагласности), извода и других аката из надлежности Одјељења,
  • заштита животне средине и издавање еколошких дозвола,
  • легализација бесправно изграђених објеката,
  • имовинскоправни послови и
  • заштита објеката културног и историјског значаја и природног насљеђа.