Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине

Надлежност 

У Пододјељењу за  издавање локационих услова и заштиту  околине врше се послови који се односе на: издавање локационих услова, извода из просторно-планске документације, легализацију бесправно изграђених грађевина, заштиту културно-историјских објеката и заштиту околине на територији Брчко дистрикта БиХ.

Шеф Пододјељења

Синиша Јовановић, дипл. инж. грађ.
Шеф Пододјељења за издавање локационих услова и заштиту околине

E-mail: sinisa.jovanovic@bdcentral.net
Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Телефон: +387 (0) 49 240-692

Пододјељење за издавање локационих услова и заштиту околине састоји се од сљедећих организационих јединица:

  • Служба за издавање локационих услова и заштиту околине

Служба за издавање локационих услова и заштиту околине

Надлежност 

У Служби за издавање локационих услова и заштиту околине врше се послови које се односе на: издавање локационих услова за изградњу грађевина, издавање извода из докумената просторног планирања, заштиту објеката од културно-историјског значаја и утврђивање листе и процедура за нове објекте који се кандидују, заштиту околине, издавање еколошких дозвола и других дозвола из области заштите околине, припрему нацрта закона, других прописа и општих аката из области заштите околине и осталих области из дјелокруга рада службе, учешће у изради програма и планова који се односе на коришћење природних ресурса, учешће у изради и остваривању посебног плана за питања заштите околине, вршење мониторинга животне средине, вођење поступка по захтјевима за легализацију бесправно изграђених грађевина, у складу с одредбама Закона о легализацији бесправно изграђених грађевина Дистрикта и другим законима и подзаконским актима који регулишу ову материју, припрему нацрта закона и подзаконских аката из дјелокруга рада Службе.

Шеф Службе

-