Pododjel za izdavanje lokacijskih uvjeta i zaštitu okoline

Nadležnost 

U Pododjelu za izdavanje lokacijskih uvjeta i zaštitu okoline vrše se poslovi koji se odnose na: izdavanje lokacijskih uvjeta, izvadaka iz prostornoplanske dokumentacije, legalizaciju bespravno izgrađenih građevina, zaštitu kulturno-povijesnih objekata i zaštitu okoline na teritoriju Brčko distrikta BiH.

Voditelj Pododjela

Siniša Jovanović, dipl. ing. građ.
Voditelj Pododjela za izdavanje lokacijskih uvjeta i zaštitu okoline

e-mail: sinisa.jovanovic@bdcentral.net
adresa: Bulevar mira br. 1, 76100 Brčko
telefon: +387 (0) 49 / 240 692

Pododjel za izdavanje lokacijskih uvjeta i zaštitu okoline sastoji se od sljedećih organizacijskih jedinica:

  • Služba za izdavanje lokacijskih uvjeta i zaštitu okoline

Služba za izdavanje lokacijskih uvjeta i zaštitu okoline

Nadležnost 

U Službi za izdavanje lokacijskih uvjeta i zaštitu okoline vrše se poslovi koje se odnose na: izdavanje lokacijskih uvjeta za izgradnju građevina, izdavanje izvadaka iz dokumenata prostornog planiranja, zaštitu objekata od kulturno-povijesnog značaja i utvrđivanje liste i procedura za nove objekte koji se kandidiraju, zaštitu okoline, izdavanje ekoloških dozvola i drugih dozvola iz oblasti zaštite okoline, pripremu nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti zaštite okoline i ostalih oblasti iz djelokruga rada službe, sudjelovanje u izradi programa i planova koji se odnose na korištenje prirodnih resursa, sudjelovanje u izradi i ostvarivanju posebnog plana za pitanja zaštite okoline, vršenje praćenja okoliša, vođenje postupka po zahtjevima za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina u skladu s odredbama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina Distrikta i drugim zakonima i podzakonskim aktima koji reguliraju ovu materiju, pripremu nacrta zakona i podzakonskih akata iz djelokruga rada Službe.

Voditelj Službe

-