Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Pododjeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline

Nadležnost 

U Pododjeljenju za  izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline vrše se poslovi koji se odnose na: izdavanje lokacijskih uslova, izvoda iz prostorno-planske dokumentacije, legalizaciju bespravno izgrađenih građevina, zaštitu kulturno-historijskih objekata i zaštitu okoline na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Šef Pododjeljenja

Siniša Jovanović, dipl. ing. građ.
Šef Pododjeljenja za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline

E-mail: sinisa.jovanovic@bdcentral.net
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon:+387 (0) 49 / 240-692

Pododjeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline sastoji se od sljedećih organizacionih jedinica:

  • Služba za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline

Služba za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline

Nadležnost 

U Službi za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline vrše se poslovi koje se odnose na: izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju građevina, izdavanje izvoda iz dokumenata prostornog planiranja, zaštitu objekata od kulturno-historijskog značaja i utvrđivanje liste i procedura za nove objekte koji se kandiduju, zaštitu okoline, izdavanje ekoloških dozvola i drugih dozvola iz oblasti zaštite okoline, pripremu nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti zaštite okoline i ostalih oblasti iz djelokruga rada službe, učešće u izradi programa i planova koji se odnose na korištenje prirodnih resursa, učešće u izradi i ostvarivanju posebnog plana za pitanja zaštite okoline, vršenje monitoringa životne sredine, vođenje postupka po zahtjevima za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina, u skladu s odredbama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina Distrikta i drugim zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju, pripremu nacrta zakona i podzakonskih akata iz djelokruga rada Službe.

Šef Službe

-