Javni uvid i javna rasprava o nacrtu Regulacijskog plana „Zona rada i industrije – Interplet“ u Brčko distriktu BiH

Odjel za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove obavještava javnost, o provođenju javnog uvida u nacrt Regulacijskog plana „Zona rada i industrije – Interplet“ u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Vlada Brčko distrikta BiH, Odjel za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove provodi javni uvid u nacrt Regulacijskog plana „Zona rada i industrije – Interplet“ u Brčko distriktu BiH.
Nacrt plana izlaže se na javni uvid od 10.8.2023. godine do 8.9.2023. godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30 do 14:30 sati, svakim radnim danom.

Javna rasprava o nacrtu Regulacijskog plana „Zona rada i industrije – Interplet“ u Brčko distriktu BiH, održati će se 1.9.2023. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10:00 sati.

Svi zainteresirani mogu ostvariti uvid u predloženi nacrt plana, izjasniti se o nacrtu plana i dati pismene primjedbe, a za sve dodatne informacije mogu se obratiti Odjelu za prostorno planiranje i imovinsko pravne – poslove na telefon: 049/240-695, svakim radnim danom od 7:30 do 15.30 sati ili putem elektronske pošte na e-adrese:
aida.aksamic@bdcentral.net
aleksandra.popovic@bdcentral.net.

Dokumentaciju vezanu za predmetni javni uvid možete pregledati u elektronskom obliku u nastavku.

NAPOMENA:
U slučaju eventualnih razlika u sadržaju između elektronske (PDF) i fizičke (papirne) verzije istog dokumenta, pravovaljan je sadržaj fizičke (papirne) verzije dokumenta.
Za lakše otvaranje i pregledanje grafičkog priloga preporučamo vam da ga prvo snimite na vaš računar.

Nacrt Regulacijskog plana „Zona rada i industrije – Interplet“ u Brčko distriktu BiH

Tekstualni prilozi:

Nacrt Regulacijskog plana „Zona rada i industrije – Interplet“ u Brčko distriktu BiH - Tekst

Grafički prilozi:

01 Prostorni obuhvat plana
02 Postojeće stanje
03 Vlasnička struktura
04 Plan intervencija u obuhvatu
05 Plan namjene površina
06 Plan prostorne organizacije
07 Plan parcelacije
08 Plan građevinskih i regulacijskih crta
09 Plan prometa
10 Plan komunalne infrastrukture
11 Energetska infrastruktura
11a Telekomunikacijska infrastruktura
12 Plan zelenih površina