Обрасци и захтјеви

Захтјев за издавање рјешења о локацијским условима

Захтјев за издавање извода из просторно-планске документације

Захтјев за издавање еколошке дозволе

Захтјев за издавање увјерења да локацијски услови нису промијењени

Попуњен захтјев предати на протокол - пријемни шалтер број 6 или 7 у приземљу зграде Владе Брчко дистрикта БиХ, ул. Булевар Мира бр. 1.