Пододјељење за имовинскоправне послове

Надлежност

  • спровођење поступака експропријације непокретности,
  • спровођење поступака расправљања имовинских односа насталих узурпацијом земљишта,
  • припрему нацрта закона и подзаконских аката из надлежности Пододјељења,
  • спровођење одлука и других аката Владе и Скупштине из надлежности Пододјељења,
  • припрему информација и података из дјелокруга свог рада за потребе Владе, Скупштине Брчко дистрикта БиХ и других институција.

Шеф Пододјељења

Дејан Каран, дипл. правник
шеф Пододјељења за имовинскоправне послове

E-mail: dejan.karan@bdcentral.net
Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Телефон: +387 (0) 49 240-680