BiH ESAP 2030+ Strategija i Akcioni plan zaštite životne sredine

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine Brčko distrikta BiH, pokrenulo je izradu Startegije i Akcionog plana zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH, a u okviru istoimenog projekta na nivou BiH koji finansira Ambasada Kraljevine Švedske u BiH. Nosilac izrade Strategije biti će Štokholmski institut za životnu sredinu (Stockholm Environment Institute – SEI).

Image for news

Paralelno sa izradom Strategije raditi će se i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu koja ima za cilj procjenu mogućih uticaja koji mogu proisteći provedbom akcionog plana te prijedlog mjera za ublažavanje mogućih negativnih uticaja i povećanje pozitivnih uticaja. Strateška procjena se provodi u skladu sa zakonskom procedurom Brčko distrikta BiH i preporukama Direktiva EU za stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu. Odjeljenje za prostorno planiranje će blagovremeno obavijestiti javnost o učešću na javnim raspravama na izrađene Nacrte dokumenata, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sedine Brčko distrikta kao i međunarodnim konvencijama (Espo i Aarhuska) čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina.

Za više informacija o projektu kliknite na link ispod:

BiH ESAP 2030+