Poziv na javnu raspravu o Studiji uticaja na životnu sredinu za regulaciju dijela korita potoka Jagoštica u MZ Šatorovići, Brčko distrikt BiH

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu dostavilo je Studiju uticaja na životnu sredinu Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, a u cilju pribavljanja ekološke dozvole za regulaciju dijela korita potoka Jagoštica u MZ Šatorovići, Brčko distrikt BiH.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u četvrtak 23.11.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Šatorovići, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 3.12.2023. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Studija uticaja na životnu sredinu za regulaciju dijela korita potoka Jagoštica u MZ Šatorovići