Strateška procjena uticaja na životnu sredinu projekta BiH ESAP 2030+

Nakon što je u započeta izrada Strategije zaštite životne sredine i Akcionog plana BiH (BiH ESAP 2030+) za Brčko distrikt BiH , pokrenut je i postupak izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu.

Image for news

Odjeljenju za prostorno planiranje kao nosiocu ovih aktivnosti dostavljen je Izvještaj o utvrđivanju obima sprovođenja Strateške procjene BD BiH urađen od strane konsultantske firme CETEOR d.o.o. iz Sarajeva, te isti stavljamo na uvid zainteresovanim stranama, s ciljem davanja komentara na urađeni dokument, a sve u skladu sa Projektnim zadatkom za izradu Strateške procjene i Zakonodavstvom Brčko distrikta BiH iz oblasti životne sredine.

Vaše komentare možete dostaviti do 13.6.2021. godine, pismeno na adresu Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove ili putem elektronske pošte na adresu nada.ljubojevic@bdcentral.net, kontakt osoba g-đa Nada Ljubojević, viši stručni saradnik za zaštitu životne sredine.

Komentari koji budu pristigli u ostavljenom roku i budu bili opravdani biti će dostavljeni izrađivaču ovog dokumenta kako bi se mogli uvrstiti u konačnu verziju dokumenta.

Link na dokument