Javni uvid i javna rasprava o nacrtu Strategije zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH za period 2022.-2032. godina

U skladu sa članom 38, 50 i 59 Zakona o zaštiti životne sredine Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 24/04, 1/05, 19/07 i 9/09), Odjeljenje za prostorrno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH objavljuje javni poziv svim zainteresiranim stranama da se uključe i daju svoje komentare, prijedloge i sugestije na nacrt Strategije zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH za period 2022.-2032. i nacrt Strateške procjene uticaja na životnu sredinu.

Image for news

Proces izrade Strategije zaštite životne sredine zasnovan je na participativnom pristupu i proveden uz učešće predstavnika relevantnih institucija i organizacija u Brčko distriktu BiH. Tokom izrade strategije zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH proveden je postupak strateške procjene uticaja na životnu sredinu kako bi se osiguralo da predložena strategija u ranoj fazi pripreme integrira sva relevantna pitanja zaštite životne sredine, socio-ekonomska pitanja i pitanje održivosti.

Javna rasprava o nacrtu Strategije zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH za period 2022.-2032. godina održati će se 6.7.2022. godine sa početkom u 11,00 sati u velikoj sali Doma kulture u Brčkom.

Svi komentari, prijedlozi i sugestije na sadržaj dokumenata mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko

ili putem elektronske pošte na adresu: nada.ljubojevic@bdcentral.net.

Rok za dostavu komentara je 16.07.2022. godine.

Link na dokument:

Nacrt Strategije za zaštitu životne sredine Brčko distrikta BiH

Nacrt Strateške procjene uticaja na životnu sredine