Poziv za dostavu komentara i primjedbi na prednacrt Zakona o zaštiti životne sredine Brčko distrikta BiH

U skladu sa članom 15 Odluke o proceduri izrade Zakona i drugih propisa („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, 33/20) i člana 87 Jedinstvenih pravila i procedure za izradu zakona i drugih propisa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, 1/12), Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove daje na uvid prednacrt Zakona o zaštiti životne sredine Brčko distrikta BiH, radi obavljanja pismenih konsultacija.

Image for news

Komentare i primjedbe na navedeni prednacrt Zakona možete dostaviti najkasnije do 29.2.2024. godine putem elektronske pošte na adresu: nada.ljubojevic@bdcentral.net, na protokol - prijemni šalter broj 6 ili 7 u prizemlјu zgrade Vlade ili putem pošte na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Prednacrt Zakona o zaštiti životne sredine