Održan prvi sastanak radnih grupa projekta BiH ESAP 2030+ na nivou Brčko distrikta BiH

Prvi krug sastanka radnih grupa projekta BiH ESAP 2030+ za nivoe Bosne i Hercegovine (BiH), Federacije BiH (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikata BiH (BD BiH) uspješno je finaliziran održavanjem dvodnevnog sastanka za nivo BD BiH.

Image for news

Online sastanak radnih grupa na nivou BD BiH okupio je na jednom mjestu više od 20 učesnika/učesnica iz vladinog, nevladinog i privatnog sektora, te akademske zajednice.
Sastanak je otvorila Olivera Dragutinović, šefica Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade BD BiH koja se osvrnula na važnost projekta ESAP za BiH kako za ljude, tako i za okoliš.
„Strategija zaštite životne sredine, kroz ciljeve i aktivnosti utvrđene Akcionim planom, treba da obezbijedi dugoročne pozitivne efekte u oblasti ekologije i ekološke održivosti za dobrobit sadašnjih i budućih generacija“, poručila je gđa. Dragutinović.
Kroz aktivan rad radnih grupa, učesnici/e su identifikovali ključne izazove za sedam oblasti okoliša/životne sredine, koji će biti sastavni dio dokumenta Analiza stanja okoliša/životne sredine BD BiH.

Više informacija u vezi održanog sastanka možete dobiti na ovom linku.