Poziv na javnu raspravu o Studiji uticaja na životnu sredinu za regulaciju dijela korita rijeke Brke

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH dostavilo je Studiju uticaja na životnu sredinu Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, a u cilju pribavljanja ekološke dozvole za regulaciju dijela korita rijeke Brke uzvodno od mosta na ''Kožari'' u stambenim naseljima Broduša, Meraje, Klanac i Kolobara, Brčko distrikt BiH.

Image for news

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u srijedu 28.2.2024. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama MZ Broduša, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetnu Studiju možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti najkasnije do 9.3.2024. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.

Link na dokument:

Studija uticaja na životnu sredinu za regulaciju dijela korita rijeke Brke