Javni uvid i javna rasprava o nacrtu Izmjena i dopuna regulacionog plana dijela stambenog naselja „Brčko Novo“ u Brčkom

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove obavještava javnost, o provođenju javnog uvida i javne rasprave o nacrtu Izmjena i dopuna regulacionog plana dijela stambenog naselja „Brčko Novo“ u Brčkom.

Image for news

Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove provodi javni uvid i javnu raspravu o nacrtu Izmjena i dopuna regulacionog plana dijela stambenog naselja „Brčko Novo“ u Brčkom.
Nacrt plana izlaže se na javni uvid od 24.6.2024. godine do 23.7.2024. godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30 do 14:30 sati, svakim radnim danom.
Javna rasprava o nacrtu Izmjena i dopuna regulacionog plana dijela stambenog naselja „Brčko Novo“ u Brčkom, održati će se 15.7.2024. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10:00 sati.
Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u predloženi nacrt plana, izjasniti se o nacrtu plana i dati pismene primjedbe, a za sve dodatne informacije mogu se obratiti Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne – poslove na telefon: 049/240-695, svakim radnim danom od 7:30 do 15.30 sati.

Dokumentaciju vezanu za predmetni javni uvid možete pregledati u elektronskom obliku u nastavku.

NAPOMENA:
U slučaju eventualnih razlika u sadržaju između elektronske (PDF) i fizičke (papirne) verzije istog dokumenta, pravovaljan je sadržaj fizičke (papirne) verzije dokumenta.
Za lakše otvaranje i pregledanje grafičkog priloga preporučamo vam da ga prvo snimite na vaš računar.

Nacrt Izmjena i dopuna regulacionog plana dijela stambenog naselja „Brčko Novo“ u Brčkom

Tekstualni prilozi:
Nacrt Izmjena i dopuna regulacionog plana dijela stambenog naselja „Brčko Novo“ u Brčkom - Tekst

Grafički prilozi:
01 Izvod iz plana višeg reda
02 Postojeće stanje
03 Plan intervencija u obuhvatu
04 Plan namjene površina
05 Plan prostorne organizacije
06 Plan parcelacije
07 Plan građevinskih i regulacionih linija
08 Plan saobraćaja
09 Plan komunalne infrastrukture
10 Energetska infrastruktura
11 Plan zelenih površina