Prostorni plan Brčko distrikta BiH 2007-2017. godina

Tekstualni prilozi

Odluka o usvajanju Prostornog plana Brčko distrikta BiH 2007.-2017. godina

Odluka o provođenju Prostornog plana Brčko distrikta BiH 2007.-2017. godina

Grafički prilozi

Pregledni list sekcija

Za pregled pojedinačnih sekcija kliknite na link ispod:

7.01       7.02       7.03       7.04       7.05       7.06       7.07       7.08       7.09       7.10       7.11       7.12       7.13

7.14       7.15       7.16       7.17       7.18       7.19       7.20       7.21       7.22       7.23       7.24       7.25       7.26

7.27       7.28       7.29       7.30       7.31       7.32       7.33       7.34       7.35       7.36       7.37       7.38       7.39

7.40       7.41       7.42       7.43       7.44       7.45       7.46       7.47       7.48       7.49       7.50       7.51

Napomena:

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju (''Sl. glasnik Brčko distrikta BiH'' br. 18/17) strategija,  prostorni  plan  i urbanistički  plan  važe  i  nakon  isteka  perioda  na  koji  su doneseni, do donošenja novih.